โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


23 พฤศจิกายน 2559 6 views
โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  2559  นายกฤษณชัย เรืองจาบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4  ได้มอบหมายให้ส่วนประสาน และบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ตำบลโสกนกเต็นอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนในทุกๆ ด้านรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลุกสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมรต่อปวงชนชาวไทย

  การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์ไปให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น เอกสารแนะนำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 แผ่นผับและโปสเตอร์การประหยัดน้ำ ที่คั่นหนังสือการใช้น้ำอย่างประหยัด หนังสือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และหนังสือสาระน่ารู้เรื่องน้ำ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าร่วม อีกมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
นิทรรศการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.