นายกย้ำการแก้ปัญหาเรื่องน้ำต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เร่งสร้างแผน ที่ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานอื่นและประชาชนทำงานต่อได้


23 พฤศจิกายน 2559 8 views
นายกย้ำการแก้ปัญหาเรื่องน้ำต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  เร่งสร้างแผน ที่ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานอื่นและประชาชนทำงานต่อได้

               เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมจะดีกว่าปี 2558 ร้อยละ 20

               ทั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ทุกส่วนราชการคำนึงถึงความต้องการประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำว่าต้องมีระบบการกระจายน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน มีน้ำมั่นคงในภาคการผลิต โดย
ทุกส่วนราชการต้องปรับการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีระบบกระจายน้ำในทุกๆ แหล่งน้ำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น
เขื่อนภูมิพล การเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อให้สามารถรับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจาก 3,300 ลบ. ม./วินาที เป็น 4,500 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดความเสี่ยงกรณีน้ำหลากในอนาคตจะเกิดถี่ขึ้น 3-7 ปี/ครั้ง

               สำหรับมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึงปี 2559-2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอใน 5 มาตรการ ได้แก่

1.      มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

2.      มาตรการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

3.      มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

4.      มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

5.      มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรประสบภัย

               คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)และ
แผนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความเข้มแข็ง เน้นแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อการดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพ 

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
นิทรรศการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.